schoolgids

De dagindeling, opvangregeling, maaltijden, kortom alle nuttige informatie over de dagelijkse gang van zaken op school…

Praktische gids


Dagindeling & s
chooluren:
Voormiddag : 8.30-12.05 u
Namiddag : 13.15-15.35 u (vrijdag: tot 15u10)
GRATIS Franse lessen: 15.35-16.00 u op maandag, dinsdag en donderdag
 

Opvang
Het schoolbestuur van de Simonnetschool organiseert voor- en naschoolse opvang met fiscaal attest.
‘s Morgens: elke schooldag van 7u30 tot 8u00u (vanaf 8u00 toezicht door leerkrachten).
’s Avonds : op maandag, dinsdag en donderdag van 16u20 tot 18u30 (betalend vanaf 16u30) , op vrijdag van 15u30 tot 18u00 (betalend vanaf 15u40) en op woensdag van 12u30 tot 18u00.
Er moet niet vooraf ingeschreven worden. Tarief: 1 euro per half uur, te betalen via de maandelijkse schoolrekening. De woensdagnamiddagopvang vangt aan om 12u30 en stopt om 18u00 OF bij het afhalen van het laatste kind. De kinderen kunnen bij het begin van de opvang om 12u30 eerst hun boterhammen eten.
Op maandag, dinsdag en donderdag is er studie van 16u20 tot 16u50. Leerlingen kunnen onder begeleiding van een leerkracht rustig hun huiswerk maken. Ze moeten hun agenda voorleggen en hun taak laten zien als ze klaar zijn. Indien nodig kunnen ze uitleg vragen. Tijdens de toetsenperiodes kunnen leerlingen uit L4, L5 en L6 kiezen tussen een half uur of een uur studie(16u20 – 17u20).
Alle kinderen die ‘s morgens voor 8u00 op school zijn dienen verplicht naar de opvang gebracht te worden. Vanaf 8u00 nemen de leerkrachten het toezicht over en is het gratis.
Kinderen die na schooltijd + 20 min niet afgehaald zijn, gaan eveneens naar de opvang
Maaltijden
Uw kind kan alle weekdagen warm eten,behalve op woensdag.
De kinderen krijgen maandelijks een formulier mee voor de bestelling van de maaltijden. Bij ziekte dient U tijdig te verwittigen, zo verliest U enkel de eerste maaltijd, de overige maaltijden kunnen geannuleerd worden. Contacteer hiervoor de school: 09-282.78.70.
Uw kind kan ook boterhammen meebrengen. Er is soep te verkijgen voor bij de broodmaaltijden. Bij de maaltijden wordt gratis water aangeboden.

Voor de prijzen van de maaltijden zie “bijdrageregeling” in het schoolreglement. Broodmaaltijd vergeten : een kind dat haar/zijn eten thuis vergeten is, kan een warme maaltijd bekomen (verrekening via maandelijkse schoolrekenig).
De leerlingen kunnen geen eten buiten de school kopen !!!
We dringen er ook op aan dat boterhammen in een brooddoos meegebracht worden en dat er zoveel mogelijk hervulbare flesjes meegebracht worden.
Zwemmen .
De zwemdata worden u via de maandelijkse activiteitenkalender meegedeeld. In de 3e kleuterklas is er kleuterzwemmen. In de lagere school zwemmen alle klassen. Aanvullend op het zwemmen hebben alle klassen in het lager meerdere vrijdagnamiddagen sportinitiatie. Deze namiddagen komen bovenop de lestijden lichamelijke opvoeding. 
Franse en Engelse lessen
Op maandag, dinsdag en donderdag worden er, ook in de kleuterklassen, extra Franse lessen gegeven van 15u35 tot 16u00. Deze lessen zijn facultatief en gratis. Vanaf het derde leerjaar integreren we de Franse lessen in het officiële lessenrooster. In de tweede graad geven we uitbreidingen ICT, poëzie, … in de facultatieve lessen, in de derde graad geven we Engels in het facultatieve gedeelte.
Turnkledij
Turnkledij, bestaande uit turnpantoffels, een blauw T-shirt en een blauw broekje, is verplicht vanaf het 1e leerjaar. T-shirts met het logo van onze school kunnen bij de leerkrachten besteld worden.
Tutti Frutti
Onze school neemt deel aan het project “Tutti Frutti” van logo Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit houdt in dat deze kinderen op maandag een lekker stuk fruit krijgen.
Vakantie
In het begin van het schooljaar ontvangt U een overzicht van de vakanties en vrije dagen.
Bijdrageregeling en schoolreglement
Bij het schoolreglement vindt u de volledige bijdrageregeling, evenals andere zaken die belangrijk zijn om de vlotte werking van het schoolleven te verzekeren (o.a. regelingen i.v.m. afwezigheden, ziekte, verzekeringen, …)
Oudercontact
In de lagere school worden de ouders tweemaal per schooljaar uitgenodigd voor een oudercontact. Het eerste oudercontact vindt plaats kort voor de kerstvakantie, het tweede na de paasvakantie. In het 1ste leerjaar wordt er een extra toelichting georganiseerd omtrent de gebruikte lees- en rekenmethode.
In de kleuterschool is er een oudercontact in het begin van het schooljaar. Een extra oudercontact is voorzien voor de 3de kleuterklas om de overstap naar het lager te bespreken.
Uiteraard zijn de ouders dagelijks welkom voor een gesprek met de directie of met de klastitularis van haar/zijn kind. Het lijkt ons wel handig als er vooraf een afspraak gemaakt wordt.
Godsdienstkeuze of zedenleer in de lagere school
Vermits wij een pluralistische school zijn, kan u als ouder vrij beslissen of u kiest voor een religieuze levensbeschouwing of voor zedenleer. Op de eerste schooldag krijgen alle kinderen van het eerste leerjaar en de nieuw ingeschreven kinderen van de andere klassen, een formulier mee naar huis. Hierop kan U als ouder uw keuze aangeven. Gelieve dit formulier zo vlug mogelijk in te vullen en met uw kind terug mee te geven naar school. Ouders van kinderen vanaf het tweede leerjaar die hun keuze willen herzien, kunnen een dergelijk formulier bekomen bij de directie. Dit moet gebeuren binnen de eerste week van het nieuwe schooljaar.
Afhalen van kinderen
Kinderen kunnen niet met vriendjes mee naar huis tenzij er voorafgaandelijke toestemming is van de ouders. Indien uw kind afgehaald zal worden door een ander persoon dan gebruikelijk, dient dit vooraf meegedeeld te worden aan de klastitularis.